Local Co-chairs

Chengyu Hu, China University of Geosciences, China.

Tao Lu, Wuhan Institute of Technology, China

Jianga Shang, China University of Geosciences, China.

Publicity Co-chairs

Bohan Li, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China.

Chang Tang, China University of Geosciences, China

Xin Bi, Northeastern University, China

 

Proceeding Co-chairs

David A. Yuen, Columbia University, USA.

Ruyi Feng, China University of Geosciences, China.

Xiangyu Song, Swinburne University of Technology, Australia.

Tutorial Co-chairs

Ye Yuan, Beijing Institute of Technology, China.

Rajiv RanjanNewcastle University, UK.

Yuewei WangChina University of Geosciences, China.

CCF TCIS Liaison

Xin Wang, Tianjin University, China.

CCF TCDB Liaison

Yueguo Chen, Renmin University of China, China.

Ph.D. Consortium Co-chairs

Pablo Casaseca, University of Valladolid, Spain

Xiaohui Huang, China University of Geosciences, China

Yanan Li, Wuhan Institute of Technology, China

Web Co-chairs

Wei Han, China University of Geosciences, China.

Huabing Zhou, Wuhan Institute of Technology, China.

Wei Liu, Wuhan Institute of Technology, China.

Industry Track Co-chairs

Jun Song, China University of Geosciences, China

Wenjian Qin, Shenzhen Institute of advanced Technology CAS, China

Tao Yu, Tsinghua University, China